Advertising

fan script

About Me

bez żadnych kłamstw

Witaj w moim laboratorium :).

O mnie

Jestem z galaktyki.

Mam przyjaciela pod nikiem dv hack.

Też (jest) z galaktyki
jestem bardzo sprytny i przebiegły technologicznie
jestem dumny z moich osiągnięć skryptersko Moderskich
i prywatnych.

Co robię.

Skrypty do gta san Andreas
reskinner skórek tylko dziewczyn

(masz gwarancje, że nie zainstalujesz moich modyfikacji bez odpowiedniej wiedzy)

ja jestem bardzo zaawansowany.

Potrafię instalować kilkanaście modyfikacji skryptowych do gry GTA,
czym się zajmuję
jeszcze
instalacja modyfikacji do gta vc, gta sa, gta 4, gta v
na pc, ps3, ps2
poprawianie skryptów c++ np. mod menu
pisanie skryptów c++, scm, cs, lua
sprzęty elektroniczne np. naprawa albo produkcja
car audio montaż i produkcja
estrada audio montaż i produkcja
car tuning montaż i produkcja
posługuję się tajną wiedzą nieznaną nikomu
naprawianie komputerów
instalowanie systemów na PC
mam potężną wiedzę o programach komputerowych
graficznych, albo antywirusowych i innych
dla mnie nie jest straszne mieć na komputerze 500 trojanów
mam kilkanaście tysięcy skryptów do gta (cs 5.000 / c++ 30.000)
mam kilkanaście tysięcy dziewczyn skórek ilość (2.000 / 5.000) do gry GTA
mam 4 komputery tylko moje ponieważ uczę wszystkich obsługi komputera

---------------------------------------------------------
(a prywatnie)

Jestem kamerzystą
Robię zdjęcia moim modelkom.
Mam 7 prywatnych modelek w mojej rezydencji.
i ubieram wszystkie moje dziewczyny w ładne ciuchy
z lacku, lateks, winyl
bo to fotomodelki

Bardzo kocham hakowanie Gier
I pisanie scenariuszy
lubię gry
GTA San Andreas
GTA Vice City
Gta 4 oraz Dlc ,Tlad & tbogt
Saints Row 3
Saints Row 2
Saints Row 4
Mam 1x ps4, 2X ps3, 4X ps2, 2x ps1, Do gier
mam również 3 laptopy i 1 komputer w standardzie

---------------------------------------------------------

Uwaga wiem wszystko o tobie (nie podejdziesz z podstępem fałszywego przyjaciela),
mnie nie (oszukasz)
to ja jestem przewodniczącym naszych interesów tak, że więc kolego koleżanko
mnie nawet bomba atomowa i lepsza nie zniszczy tak, że daruj sobie żadne (zazdrość, nienawiść i inne dziecinne zagrywki)
a poza tym (proponuję) się dokształcić w takich co to jest nienawiść
(to jest niska energia tak, że, jak dręczysz kogoś i myślisz, że, jesteś nietykalny, to jesteś w poważnym błędzie), bo ty nie niszczysz innych, tylko siebie to bogowie (rozdają karty)
uwaga ja tylko miłość akceptuję.

(okaż miłość) a otrzymasz miłość.

Jak (jesteś odważny) to baw się świetnie moimi modami.

Uwaga

Jak myślisz o wykradaniu mojej zawartości
i podwyższenie twojej oceny.

To jest twój szczyt głupoty.

(Pamiętaj)
każda nieprawość ciebie (kosztuję)
każda nienawiść do innych ciebie (kosztuję)
każda wyszydzanie innych ciebie (kosztuję)
bądź grzeczny nie jesteś sam na tej planecie.

================================================
AKTUALNOŚCI
================================================
Przepraszam za długą przerwę, ale studiuję

Dzięki za

1130944 pliki do pobrania moich modyfikacji
i
31266 widoki Mój profil

co dodam wkrótce

1: Trainer Commander V7.4.6.2
Najlepszy hack do Gta San Andreas

2: Narzędzie, XOR i inna metoda deszyfrowania aż 50x (deszyfrator)
Do odblokowania skryptów Cleo i skryptów na Androida
Musimy powstrzymać złodziei skryptów i blokujących źródła
Nienawidzę złodziei, skryptów i blokujących źródła
też Nienawidzę Podrabiaczy moich skryptów
========================================================

Naprawdę nie chwalę swoich modów w sieciach społecznościowych
aby nikt nie fałszował moich pomysłów

wszelkie mody gorącej kawy 18+
nie dodam
zakończyłem pisanie, 18+ mody
I skórki dziewcząt 18+, odnowione

Mam jeszcze mody gorącej kawy 18+
----------------------------------------
maksymalna perwersyjna edycja
symulator sexshopu v36.20
może niedługo dodam


Mam dużo skryptów, jak narkoman;)
Jestem bardzo szybkim scenarzystą GTA
mam bardzo wysokie umiejętności pisania Scm, Lua ,C++

Nadal mam Hack, modyfikacje, ale obawiam się
że ktoś będzie fałszować moje dane skryptu
i kradł dane

chcesz być moim przyjacielem?
chcesz przetestować moje mody?
(warunki jakie musisz spełnić (nie możesz być pisarzem cleo scripts))

lubisz moje mody?
następnie dodaj moje mody do ulubionych
i Dam cię na moją listę przyjaciół

potrzebujesz pomocy w instalowaniu modów?
napisz do mnie wiadomość

mam duże doświadczenie w pomaganiu innym ludziom
takie, że jestem zbanowany na stronach gta ;)

baw się dobrze
z moimi unikalnymi modami do tej Serii Gta

=================================================
en version


without any lies

Welcome to my lab :).

About me

I am from the galaxy.

I have a friend under the dv hack nickname.

Also (is) from the galaxy
I am very clever and technologically cunning
I am proud of my script modding achievements
and private.

What am I doing.

Scripts for gta san Andreas
Girls only skin reskinner

(you have the guarantee that you will not install my modifications without proper knowledge)

I am very advanced.

I can install a dozen or so script modifications for GTA,
what he does
yet
installation of modifications to gta vc, gta sa, gta 4, gta v
on pc, ps3, ps2
correcting c ++ scripts e.g. mod menu
writing scripts c ++, scm, cs, lua
electronic equipment, e.g. repair or production
car audio assembly and production
audio stage, editing and production
car tuning assembly and production
I use secret knowledge unknown to anyone
repairing computers
installing systems on a PC
I have a strong knowledge of computer programs
graphic or antivirus and other
for me it is not terrible to have 500 Trojans on a computer
I have several thousand scripts for gta (cs 5.000 / c ++ 30.000)
I have several thousand girls skins quantity (2,000 / 5,000) for the GTA game
I have 4 computers only mine because I teach everyone to use a computer

-------------------------------------------------- -------
(and privately)

I am a cameraman
I take pictures of my models.
I have 7 private Girls models at my mansion.
and I dress all my girls in nice clothes
from lack, latex, vinyl
because they are photo models

I love hacking Games a lot
And script writing
i like games
GTA San Andreas
GTA Vice City
Gta 4 and Dlc, Tlad & tbogt
Saints Row 3
Saints Row 2
Saints Row 4
I have 1x ps4, 2X ps3, 4X ps2, 2x ps1, for, games
I also have 3 laptops and 1 computer as standard

-------------------------------------------------- -------

Attention, I know everything about you (you will not approach with the trick of a false friend),
you will not fool me)
I am the chairman of our interests, so my friend
even an atomic bomb and better will not destroy me, so forgive yourself any (jealousy, hatred and other childish acts)
and besides (I propose) to educate yourself in those who are hatred
(it is low energy so that if you torment someone and think that you are untouchable, you are seriously wrong) because you do not destroy others, only yourself are gods (deal cards)
attention, I only accept love.

(show love) and you will receive love.

If you (you're brave) have fun with my mods.

attention

How do you think about stealing my content
and raise your grade.

This is your pinnacle of stupidity.

(Remember)
every iniquity of you (I cost)
every other hatred of you (costly)
each mocking other you (costing)
be polite you are not alone on this planet.

================================================
NEWS
================================================
Sorry for the long hiatus, but I'm studying

Thanks for

1130944 downloads of my modifications
and
31266 Views My Profile

which I will add soon

1: Trainer Commander V7.4.6.2
The best hack for Gta San Andreas

2: Utility, XOR and other 50x decryption method (decryptor)
For unlocking Cleo scripts and Android scripts
We need to stop script and source-blocking thieves
I hate thieves, scripts, and blockers
I also hate my script counterfeiters
================================================== ======

any 18+ hot coffee mods
I will not add
finished writing, 18+ mods
And 18+ girls skins, renewed

I still have 18+ hot coffee mods
----------------------------------------
maximum kinky edition
sexshop simulator v36.20
maybe I'll add soon


I have a lot of scripts like a drug addict;)
I am a very fast GTA writer
I have very high Scm, Lua, C ++ writing skills

I still have Hack Mods but I'm afraid
that someone would falsify my script data
and stole the data

do you want to be my friend?
want to test my mods?
(conditions you have to meet (you cannot be a cleo scripts writer))

do you like my mods
then add my mods to your favorites
and I'll put you on my friends list

need help installing mods?
write to me a message

I have a lot of experience helping other people
such that I'm banned from gta pages;)

have fun
with my unique mods for this Gta Series

Country: Poland
Social Media
https://www.facebook.com/qrivq.unpxf.9 https://www.youtube.com/channel/UCbWZ3wAeZDlbTEEyHt1n2rg/videos?view_as=subscriber https://plus.google.com/u/0/
My Rank
I have 1583 rank points.(?)

My GTAinside rank is
and I'm called:

"King of GTA"

My Stats
Modifications: (since 07.11.2012)
Released: 0 mods
Total: 0 downloads
Average: 0 downloads
Userpage:
31557 Views
Last online:
23.01.2021, 03:06
My Recent Activities
My Mods

No mods uploaded so far.

My Recent Comments
Timecyc Graphic D.K-2K20
Dani listyanto | 28.10.2020 | 2993

fan script
"King of GTA"
King of GTA
Comments: 1583
28.10.2020

climate it is for low pc?

Vehicle Settings (CLEO)
Alien mods | 16.03.2020 | 41812

fan script
"King of GTA"
King of GTA
Comments: 1583
16.03.2020

@benshaoye
shit modsarcastic_hand

Vehicle Settings (CLEO)
Alien mods | 15.03.2020 | 41812

fan script
"King of GTA"
King of GTA
Comments: 1583
15.03.2020

fuck dude
but you made an effort with this modscray
fake alien
I am
real alien

Set Time v2.0 for Mobile
Kucing.bertelur | 17.02.2020 | 6456

fan script
"King of GTA"
King of GTA
Comments: 1583
17.02.2020

my friend
make
mod menu
and not fucking such little shitdash
you can do it mod menugood

what next
car spawner menu notstop
you do mod menu nowbye

bro

I would advise you
make a menu
because as soon as I start making the menu mod for android, you'll be at the bottom of course, a joke

and you think about fighting
cooperation creates works, not cooperation or fight does not create works

the
fight leads nowhere
all beings are equalbb

Set Weather v2.0 for Mobile
Kucing.bertelur | 16.02.2020 | 6192

fan script
"King of GTA"
King of GTA
Comments: 1583
16.02.2020

 Quote: fan scriptdo we know each other?smile


hey friend

how did you take patents from my scripts
do you remember what I gave you a menu base to study?
then give me my credits

then I will respect you

And if you don't give it, we'll talk
friend on facebookbye